РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються статті та рецензії на нові видання. Обсяг матеріалів – 10-12 сторінок (0,5 авторського аркуша). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, кеґль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу – .DОС або .RTF. Поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.

Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не завдяки використанню пробілів і табулятора. Таблиці розміщуються в текстовому файлі.

Інформація про УДК вказується в лівому верхньому куті без відступу. У наступному рядку cправа – прізвище та ініціали автора. Через інтервал – назва статті (великими літерами, виділена напівжирним шрифтом, відцентрована відносно тексту). Через інтервал – назва статті та анотації українською, російською та англійською мовами. Далі – текст статті. Обсяг розширеної анотації англійською мовою орієнтовно 2 тис. знаків.

Наприкінці тексту через інтервал вказується: „Список використаних джерел і літератури” (великими літерами, напівжирним, відцентровано відносно тексту). Джерела і література розміщуються в алфавітному порядку відповідно правил оформлення бібліографічного списку.

Посилання оформляються в квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Наприклад: [5, с. 159].

Після списку використаних джерел і літератури, подається наступна інформація: прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, місце роботи й посада, а також e-mail.

Відповідно постанови Президії ВАК України від 15 січня 2003 р. (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1) стаття повинна містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх джерел і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Редакційній колегії слід подавати один роздрукований примірник, а також електронну копію статті (дискета або СD) та рецензію на неї.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти не відредаговані та недбало оформлені тексти, вносити незначні скорочення і редакційні правки, які не впливають на зміст публікації. Неопубліковані матеріали, а також рукописи, дискети й ілюстрації авторові не повертаються.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність і точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей. Думки авторів статей можуть не збігатися з позицією редколегії.

 

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40