РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

Кириленко Олеся Миколаївна
доктор соціологічних наук, професор кафедри політичних наук РДГУ

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Спортивна діяльність особистості: форми, специфіка, цінності (соціологічний аналіз)» зі спеціальності 22.00.04 – соціальна структура, соціальні інститути та спосіб життя (Вчена рада Інституту соціології НАН України).
У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Трансформації інституту спорту в сучасному українському суспільстві» зі спеціальності 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини (Спеціалізована вчена рада Київського Національного університету імені Тараса Шевченка).

Викладає дисципліни: «Соціологія», «Політичний аналіз», «Основи менеджменту та соціального управління», «Ґендерна політика», «Інвайронментальна політика», «Політика в сфері охорони здоров’я», «Кількісні та якісні дослідження в політичній науці».

Наукові інтереси: соціологія спорту, фізичної активності та здоров’я, ґендерні дослідження, інституціональний аналіз, теорії суспільства та соціального розвитку, дослідження майбутнього (Futures Research), феліцитологія (наука про благополуччя та щастя), інвайронменталізм, неогуманізм.
Авторка більше 100 наукових публікацій, біля 50 методичних публікацій.
Учасниця більше 120 наукових конгресів, конференцій, семінарів, круглих столів.

Участь в наукових конгресах, конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція. «Жінка і демократія» (м. Київ, 1995 р.);
 • VI, VІІ, VІІІ, IX, ХІІІ Всеукраїнські науково-практичні конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», Інститут соціології НАНУ, КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ, 2009–2016 рр.);
 • ІV, V, VІ, VІІІ, ІХ, Х Львівські соціологічні форуми (м. Львів, 2010–2016 рр.);
 • I, ІІ Конгреси Соціологічної асоціації України (м. Харків, 2009, 2013 рр.);
 • ІV, ІХ, ХІV Міжнародні наукові конгреси «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (м. Київ, 2000, 2005, 2010 рр.);
 • І Спортивний Конгрес України (м. Київ, 2004 р.);
 • ХVІІ Світовий Конгрес Міжнародної соціологічної асоціації (Швеція, м. Ґетеборг, 2010 р.);
 • ХVІІ Світовий Конгрес Міжнародної соціологічної асоціації (Японія, м. Йокогама, 2014 р.).

Наукові публікації:

 • Кириленко О. М. Інституціональні трансформації сучасного спорту. – Монографія. – Рівне : Гедеон Прінт, 2011. – 522 с.
 • Кириленко О. М. Процес оздоровлення української нації як одна з функцій політичного інституту держави // Україна: ретроспектива і перспектива. Збірник наукових праць. – К., 1999. – С. 136–139.
 • Кириленко О. М. Наукова експертиза та інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку систему фізичного виховання і спорту // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні. – Рівне, 1999. – С. 152–154.
 • Кириленко О. Н. Институциональный анализ проблем социального здоровья // «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства». Наукові доп. і повід. ІІІ Всеукраїнської соціологічної конференції. – К., 2003. – С. 454–457.
 • Кириленко О. М. Актуальні проблеми розвитку соціології спорту в Україні // ІХ Міжнародний науковий конгрес. Олімпійський спорт і спорт для всіх. Тези доповідей. – К., 2005. – С. 465.
 • Кириленко О. М. Жіноче політичне лідерство як об’єкт соціологічного аналізу // М-ли міжнародного семінару «Жінки в політиці – міжнародний досвід для України», 7 жовтня 2005 р., м. Київ. – К., 2006. – С. 68–79.
 • Кириленко О. М. Соціологічний аналіз спортивної активності населення України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 3. – С. 169–187.
 • Кириленко О. Н. Спортивная активность и культура здоровья человека в современных условиях (социо-валеологический анализ) // Вісник Одеського національного університету. – Т. 12. – Вип. 6. – Соціологія і політологія. – Одеса, 2007. – С. 535–547.
 • Кириленко О. М. Функції та дисфункції політичних інститутів українського суспільства на сучасному етапі // Панорама політологічних студій: Науковий вісник РДГУ. – Вип. 1. – Рівне, 2008. – С. 81–99.
 • Кириленко О. М. Ризики для здоров’я в сфері спорту як об’єкт соціального управління // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Збірник наукових праць Донецького держ. ун-ту управління. – Т. Х. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – Випуск 116. – Донецьк, 2009. – С. 312–320.
 • Кириленко О. М. Основні напрями та проблеми сучасної соціології спорту // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. І конгрес Соціологічної асоціації України. Тези доповідей. Харків, 15–17 жовтня 2009. – Харків, 2009. – С. 26
 • Кириленко О. М. Сучасний досвід політологічних досліджень в сфері захисту прав людини // Панорама політологічних студій: Науковий вісник РДГУ. – Вип. 3. – Рівне, 2009. – С. 79–89.
 • Кириленко О. Н. Международная Ассоциация социологии спорта: история и направления деятельности на современном этапе // Вісник Одеського національного університету. – Том 14. – Випуск 6. Соціологія і політичні науки. – Одеса, 2009. – С. 55–64.
 • Кириленко О. М. Деформації в розвитку соціального інституту спорту в Україні: проблеми виходу з кризи перехідного періоду // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 283–296.
 • Кириленко О. М. Розвиток інституту спорту в умовах глобалізації // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2010. – № 4–1. – С. 115–124.
 • Кириленко О. Н. Профессиональная карьера спортсмена: специфика, формы и противоречия // Нова парадигма: журнал наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2010. – Випуск 98. – С. 277–292.
 • Кириленко О. Н. Социология физической активности: перспективы институализации в Украине // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. / Класич. приватний ун-т. – Запоріжжя: [Вид-во КПУ]. Вип. 48. – Запоріжжя, 2010. – С. 100–109.
 • Кириленко О. Н. Современный международный опыт изучения физической активности населения // ХІV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх», присвячений 80-річчю Національного університету фізичного виховання і спорту України. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 673.
 • Kirilenko О. Gender Specific of Sport Participation in Ukraine // Abstracts XVII ISA World Congress of Sociology «Sociology on the Move». Gothenburg, Sweden, 11 – 17 July, 2010. – № 2010S01341. – Р. 241.
 • Кириленко О. М. Здоров’язбереження як стратегія розвитку фізичного виховання та спорту в Україні: проблеми практичної реалізації // «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. – 2010. – № 1. – Режим доступу : http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/1_2010/2_9_1.pdf
 • Кириленко О. М. Інституціональна модель розвитку спорту в Україні: основні вектори змін в пострадянський період // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Випуск 5. – 2011. – С. 276–286.
 • Кириленко О. М. До проблеми соціальної ефективності спорту як інституту українського суспільства // Соціологічні дослідження: збірник наукових праць. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – № 11. – С. 97–116.
 • Кириленко О. Н. Фитнес-культура как фактор развития глобальной культуры здоровья // Вісник Одеського національного університету. – Том 16. – Випуск 10. – 2011. – С. 263–271.
 • Кириленко О. М. Спортизація як технологія підвищення ефективності фізичного виховання // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя: [Вид-во КПУ]. – Вип. 51. – Запоріжжя, 2011. – С. 232–239.
 • Кириленко О. М. Вплив сучасної соціології на розвиток глобальної культури та глобального діалогу // М-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 6 грудня 2012 р., Рівненський інститут Київського університету права. – Рівне, 2012. – С. 23–24.
 • Кириленко О. М. Інституціональний конфлікт між оздоровчо-рекреативним та професійним спортом: прояви та перспективи розв’язання // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2013. – Випуск 7. – С. 286–297.
 • Кириленко О. М. Парадигма соціального здоров’я: від медичної до соціологічної інтерпретації // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економчне зростання. М-ли ІІ регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. 28 березня 2013 р., м. Дубно. – Випуск ІІ, Київ–Дубно, 2013. – С. 144–149.
 • Кириленко О. Н. Фитнесс как форма современного досуга и его индустрии // М-ли ІІ конгресу Соціологічної асоціації України «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи». Тези доповідей., Харків, 17–19 жовтня, 2013. – Харків, 2013. – С. 189.
 • Кириленко О. Н. Развитие институционального комплекса «WELLNESS» как фактор повышения благосостояния современного общества // М-ли міжнародної науково-практичної конференції з соціології «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобалізаційних процесів», 28–29 листопада 2013 р.– К.: «Талком», 2013. – С. 261–262.
 • Kirilenko О. Fitness Culture As the Factor in Globalization of Recreational Sports [Електронний ресурс] // Abstracts XVIII ISA World Congress of Sociology, 13–19 July 2014, «Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology». – Japan, Yokohama, 2014. – Book of abstracts. – Р. 498. – Режим доступу : http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-of-abstracts.pdf
 • Kirilenko О. Problems of Access to Modern Wellness Culture [Електронний ресурс] // XVIII ISA World Congress of Sociology, 13-19 July 2014, «Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology». – Japan, Yokohama, 2014. – Book of abstracts. – Р. 498–499. – Режим доступу : http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-of-abstracts.pdf
 • Кириленко О. М. Сучасна спортивна політика: досвід Європейського Союзу для України // Панорама політологічних студій. – Науковий вісник РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2014. – № 12. – С. 98–103.
 • Кириленко О. М. Сталий розвиток // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Ургин]. – Львів : «Новий світ–2000», 2014. – С. 630–632.
 • Кириленко О. М. Інвайронменталізм // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Ургин]. – Львів : «Новий світ–2000», 2014. – С. 250-251.
 • Кириленко О. М. Теорії постматеріалізму та пост економізму: зміст, соціокультурний контекст та перспективи розвитку // М-ли ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 2014 р., Рівненський інститут Київський університет права. – Рівне, 2014. – С. 34–50.
 • Кириленко О. М. Закритість влади // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. М. П. Требіна / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]. – Х. : Право, 2015. – С. 280–281.
 • Кириленко О.М. Гноблення політичне // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. М. П. Требіна / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]. – Х. : Право, 2015. – С. 154–155.
 • Кириленко О. М. Інвайронменталізм та політика сталого розвитку в контексті глобальних проблем // Панорама політологічних студій. – Науковий вісник РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2015. – № 13. – С. 90–97.
 • Кириленко О. М. Політика в сфері збереження здоров’я: національні проблеми та глобальні виклики // Прикарпатський вісник НТШ (серія «Думка»). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 180–195.
 • Кириленко О. М. Ефективність політичної системи // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. М. П. Требіна / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]. – Х. : Право, 2015. – С. 258–260.
 • Кириленко О. М. Глобальна революція // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. М. П. Требіна / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]. – Х. : Право, 2015. – С. 148–150.
 • Кириленко О. Н. От истории через настоящее в будущее: исследования будущего и неогуманистический дискурс // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–27 листопада 2015 р.) / Укладачі А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. Щ. Мігалуш. – К. : Талком, 2015. – С. 170–171.
 • Кириленко О. М. Дослідження майбутнього: мета, напрями та проблеми методології // М-ли V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 2015 р., Рівненський інститут Київський університет права. – Рівне, 2015. – С. 24–31.
 • Кириленко О. Н. Будущее общества в призме ретроспективного и ситуативного аналіза // М-ли ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Виклики соціологічній теорії та практиці», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19–20 травня 2016 р. – К., 2016. – С. 78–79.
 • Кириленко О. М. // Цілі тисячоліття ООН як довгострокові стратегії глобального розвитку // Панорама політологічних студій. – Науковий вісник РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2016. – № 14. – С. 50–59.
 • Кириленко О. М. Образи майбутнього: в пошуках солідарної, справедливої, феліцитарної моделі розвитку суспільства // М-ли X Львівського соціологічного форуму «Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості», 13 жовтня 2016 р., м. Львів.
 • Кириленко О. М. Благополуччя людей як об’єкт соціологічних досліджень: феліцитарний підхід // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Харків: Право, 2016. – № 4.


Участь в громадських заходах:

 • ІІІ, VIII з’їзд Соціологічної асоціації України (м. Київ, 1998 р., м. Харків,  2015 р.)
 • Парламентські слухання 9 червня 2004 р. «Становище жінок: реалії та перспективи» (Верховна рада України, м. Київ);
 • Парламентські слухання 21 листопада 2006 р. «Актуальні завдання та проблеми попередження ґендерного насильства», «Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи» (Верховна рада України. м. Київ);
 • Круглий стіл «Час обирати жінок – громадський діалог». Захід проводився за фінансової підтримки Українського Жіночого Фонду та за участю Всеукраїнської громадської організації «Ліга жінок – виборців України «50/50» (2006 р., м. Рівне);
 • Загальноміський форум «Рівні права і можливості жінок і чоловіків: досягнення і проблеми в м. Рівне» (листопад 2007 р., м. Рівне);
 • Прес-конференція Рівненського прес-клубу в рамках всесвітньої акції «16 днів проти гендерного насильства» за підтримки Програми розвитку ООН, Європейського Союзу, Міністерства у справах сім’ї та молоді України, (грудень 2009 р., м. Рівне);
 • Круглий  стіл «Жінки у політиці України: шляхи, проблеми, участь» за підтримки Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив спільно з Київським інститутом гендерних досліджень. В рамках проекту «Розбудова стратегії участі жінок на місцевих виборах» за сприяння. (лютий 2014 р., м. Рівне);
 • Семінар вчителів ЗНЗ № 10, м. Рівне, «Громадянська освіта: теорія та практика, проблеми реалізації» (2014 р., м. Рівне).

Участь в міжнародних проектах та програмах:

 • Друга Міжнародна Літня школа з гендерних досліджень «Феміністична методологія в соціальних науках» (м. Форос, 1998 р.);
 • Програма «Відкритий світ» за фінансування Конгресу США та за участю Центру лідерства «Відкритий світ», Американських Рад з міжнародної освіти ACTR/ACCELS (American Councils), (м. Вашингтон, штат Каліфорнія, США , 20–30 червня 2007 р.);
 • Семінар-тренінг «Логіко-структурний підхід: теорія і практика». Програма рівних можливостей ООН за підтримки Шведського агентства міжнародного розвитку (м. Київ, 20–21 травня 2008 р.);
 • Другий міжнародний форум «Євроатлантичне майбутнє України». Дипломатична академія при МЗС України, (м. Київ, 2–4 червня 2008 р.);
 • Міжнародна навчальна програма у Королівстві Швеція щодо впровадження ґендерних підходів в регіональний розвиток для радників голів обласних державних адміністрацій з ґендерних питань 21–27 червня 2009 р. (м. Стокгольм – м. Лінчопінг, Швеція).
                                    Громадська та організаційна діяльність:
 • Член Міжнародної Соціологічної Асоціації з 2010 р. МСА; Член дослідницьких комітетів МСА «Соціальні трансформації та соціологія розвитку», «Жінки та суспільство», «Соціологія спорту», «Соціологія здоров’я»;
 • Член Соціологічної асоціації України (САУ); голова Рівненського територіального відділення Соціологічної асоціації України;
 • Голова Рівненської обласної організації ВГО «Ліга жінок-виборців України 50/50 (ЛЖВУ)»;
 • Член ради історико-соціологічного факультету РДГУ;
 • Керівник наукового семінару кафедри політичних наук РДГУ;
 • Керівник центру соціально-політичних досліджень кафедри політичних наук РДГУ.

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40